DVhetgroenehart
Welkom op

 

DAMVERENIGING  HET GROENE HART

- Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat  1,  2415AW                    Nieuwerbrug ( donderdagavond )
- Midlandhof, Middenweg 2, 3474 CK Zegveld 
   ( vrijdagavond )

 

Nieuws  Damvereniging Het Groene Hart

Wedstrijden Nieuwe Seizoen 2019 / 2020
DV Het Groene Hart gaat samen met de spelers van Kijk Uit Zegveld.

 12 september 2019
Onderlinge
B. Jansen - F. Boot                         1 - 1
A.M. Boot - A. Groenendijk            1 - 1
M. Shankar - G. Benning                2 - 0
Ladder
C. Kuijer - H. Loots                         2 - 0

Bondswedstrijden  19 September 2019
DV HGH 1 - DC Hilversum 1                         0 - 8

F. Boot (1060) - P. v. Heun (1309)             0 - 2
G. IJssel sr. (970) - A. Tjon A Ong (1302)  0 - 2
P. de Vos (976) - T. Bollebakker (1231)     0 - 2
M. Shankar (870) - M. Kolsloot (1119)       0 - 2

DV HGH 2 - UDG-Vriendenkring 1                        4 - 4
G. Benning (1036) - R. Klaarenbeek (1026)        1 - 1
B. Jansen (958) - J. Ongolesono (992)                0 - 2
H. Loots (840) - W de Jong (865)                        2 - 0
A.M. Boot (832) - E. Muis (771)                           1 - 1

19 September 2019
Onderlinge
H. de Knikker - A. de Bruijn    0 - 2

Ladder
A.v.d. Knaap - C. Kuijer           1 - 1

27 September  2019  
Onderlinge 
A.M. Boot - F. Boot                     0 - 2
C. Kuijer - A. de Bruijn               1 - 1
H. Loots - A. Groenendijk          1 - 1
M. Shankar - G. IJssel sr.          2 - 0 

Ladder
B. Jansen - G. Benning   2 - 0

Maandag 30 september
Ons Genoegen Utrecht 2 - DV Het Groene Hart 1     5 - 3
W. Vlooswijk (1090) - G. IJssel sr. (970)     2 - 0
P. Kolkman (1013) - F. Boot (1060)              1 - 1
D. Verheggen (937) - A. v.d. Knaap (1054)  1 - 1
G. Morsink (967) - M. Shankar (870)            1 - 1 

Dinsdag 1 oktober
Austerlitz 1 - DV Het Groene Hart 2          5 - 3

H. Keereweer (888) - B. Jansen (958)      2 - 0
J. Geleijnse (890) - G. Benning (1036)     0 - 2
E. van Grondelle (752) - H. Loots (840)    1 - 1
R. van Santen (930) - A.M. Boot (832)      2 - 0

Donderdag 3 oktober    Geen Dammen

Vrijdag  11 oktober
Dammen in Zegveld
Onderlinge

A.M. Boot - B. Jansen                     0 - 2
H. Loots - F. Boot                           0 - 2
M. Shankar - A. Groenendijk         1 - 1
Ladder
G. Benning - C. Kuijer                     0 - 2
A. v.d. Knaap - A. de Bruijn            0 - 2

Donderdag 17 oktober
DV Het Groene Hart 1 - ADG 1                        1 - 7
G. IJssel sr. (970) - C. Strooper (1331)         0 - 2
F. Boot (1060) - H. Mulder (1098)                  0 - 2
M. Shankar (870) - H. de Waard (1163)         0 - 2
A.v.d. Knaap (1054) - B. Brank (1059)           1 - 1 
                                                                                                 
DV Het Groene Hart 2 - LDV Loenen 1           3 - 5
G. Benning (1036) - F. Wortel                        0 - 2
H. de Knikker (1090) - B. v.d. Linden (929)  2 - 0
H. Loots (840) - E. Dubbelaar (849)              0 - 2
A.M. Boot (832) - G.V. Schaick sr. (916)       1 - 1

Onderlinge
C. Kuijer - J.W. Spruijt                   2 - 0

Ladder
A. de Bruijn - A. Groenendijk         2 - 0

Vrijdag 25 oktober
Dammen in Zegveld
Onderlinge
B. Jansen - C. Kuijer                       0 - 2
H. Loots - A.M. Boot                        2 - 0
G. Benning - A. v.d. Bruijn              0 - 2
A. v.d. Knaap - A. Groenendijk       1 - 1

Ladder
M. Shankar - J.W. Spruijt                2 - 0

Maandag  28 oktober
Ons Genoegen Utrecht 1 - DV Het Groene Hart 1  5 - 3
A. Mourik (1255) - G. IJssel sr. (970)         1 - 1
A. Ottink (1287) - F. Boot (1060)                2 - 0
C. v. Wijk (1208) - P. de Vos (976)              0 - 2
P. Meijler (1143) - M. Shankar (870)           2 - 0

Gooi en Eemland 1 - DV Het Groene Hart 2      5 - 3
J. Martens (1124) - B. Jansen (958)          2 - 0
B. Roest (1088) - G. Benning (1036)         0 - 2
L. v.d. Laan (1180) - H. Loots (840)           2 - 0
M. Luiten (981) - H. de Knikker (1082)      1 - 1

Donderdag 31 oktober
Onderlinge
Gerard Benning - Arie van der Knaap          1 - 1
Mahesh Shankar - Frans Boot                      0 - 2
Bertus Jansen - Hans de Knikker                 1 - 1

Ladder
A. de Bruijn - A.M. Boot                                2 - 0
H. Loots - A. Groenendijk                             1 - 1
C. Kuijer - J.W. Spruijt                                  2 - 0

Vrijdag 8 november
Onderlinge
H. Loots - B. Jansen                                      0 - 2
M. Shankar - A.M. Boot                                 2 - 0
J.W. Spruijt - A. Groenendijk                        2 - 0

Ladder
C. Kuijer - F. Boot                                          0 - 2
A. de Bruijn - G. Benning                              2 - 0

Donderdag 14 november
DV Het Groene Hart 1 - ADG 2                         5 - 3
F. Boot (1060) - H. Mulder (1098)                  2 - 0
G. IJssel sr. (970) - B. Brank (1059)              0 - 2
P. de Vos (976) - N. Kruiswijk (1040)            1 - 1

M. Shankar (870) - H.K. Kranenbarg (1079)  2 - 0 

DV Het Groene Hart 2 - Gooi en Eemland 2     1 - 7
H. de Knikker (1090) - L. Bolks (817)              1 - 1
A. v.d. Knaap (1054) - M. v. Dijk (1154)          0 - 2
G. Benning (1036) - J. Kasangaki                     0 - 2

H. Loots (840) - A.v.d. Mheen (841)                 0 - 

Ladder
C. Kuijer - B. Jansen                            2 - 0
A. Groenendijk - A.M. Boot                  1 - 1
J.W. Spruijt - A. de Bruijn                    0 - 2

Vrijdag 22 November
Onderlinge
J.W. Spruijt -F. Boot                       0 - 2
G. Benning - C. Kuijer                     0 - 2
M. Shankar - H. Loots                     1 - 1
A. Groenendijk - A. de Bruijn         1 - 1

Ladder
B. Jansen -M. Shankar                    2 - 0
A. Groenendijk - A.v.d. Knaap        1 - 1

Donderdag 28 November
Onderlinge
C. Kuijer - H. de Knikker                 2 - 0
G. IJssel sr. - J.W. Spruijt               2 - 0
Ladder

A. Groenendijk - A.M. Boot    1 - 1

Vrijdag 6 December
Onderlinge
M. Shankar - B. Jansen           1 - 1
G. IJssel sr. - C. Kuijer            0 - 2
J.W. Spruijt - A.M. Boot           0 - 2
Ladder
A. Groenendijk - A. de Bruijn   1 - 1
A. v.d. Knaap - G. Benning       2 - 0

Donderdag  12  December
Onderlinge
G. IJssel sr. - A. de Bruijn        0 - 2
G. Benning - J.W. Spruijt         2 - 0

Vrijdag 3 Januari 2020
Ladder                                                                                  
J.W. Spruijt - A.v.d. Knaap              1 - 1
A.M. Boot - A. de Bruijn                   0 - 2
G. IJssel - A. Groenendijk                1 - 1
B. Jansen - F. Boot                           0 - 2

Donderdag 9 Januari
Onderlinge
B. Jansen - G. Benning                    2 - 0

A.v.d. Knaap -M. Shankar                2 - 0
J.W. Spruijt - H. Loots                      1 - 1
A. de Bruijn - A.M. Boot                   2 - 0
F. Boot - H. de Knikker                     1 - 1
Ladder
C. Kuijer - G. IJssel sr.                     2 - 0

Vrijdag  17 Januari
Onderlinge
A. Groenendijk - C. Kuijer                0 - 2
A. de Bruijn - F. Boot                        2 - 0
Ladder
J.W. Spruijt -B. Jansen                     1 - 1
A.M. Boot - G. Benning                     0 - 2
M. Shankar - H. Loots                       1 - 1

Donderdag 23 Januari
Onderlinge
A.M. Boot - H. de Knikker                            0 - 2
H. Loots - M. Shankar                                  0 - 2
G. IJssel sr. - G. Benning                             1 - 1
F. Boot - C. Kuijer                                         1 - 1
A. v.d. Knaap - B. Jansen                             1 - 1
A. Groenendijk - M.G. Hanssens                  0 - 2
                                                                                                                                       

Vrijdag 31  Januari
Onderlinge
B. Jansen - M.G. Hanssens                1 - 1
J.W. Spruijt - M. Shankar                  0 - 2
A. de Bruijn - H. Loots                       2 - 0
Ladder
A.M. Boot - F. Boot                            0 - 2
G. Benning - A. Groenendijk             2 - 0

Donderdag 6 Februari
Onderlinge
J.W. Spruijt - A.v.d. Knaap               1 - 1
A. de Bruijn - M. Shankar                 2 - 0
H. de Knikker - H. Loots                   1 - 1
A.M. Boot - C. Kuijer                         0 - 2
G. IJssel sr. - M.G. Hanssens           2 - 0
B. Jansen - A. Groenendijk               0 - 2


Vrijdag 13
Februari
Onderlinge
M.G. Hanssens - J.W. Spruijt            2 - 0
A. v.d. Knaap - A.M. Boot                  2 - 0
H. Loots - G. Benning                        2 - 0

Ladder
B. Jansen - A. de Bruijn                    0 - 2
C. Kuijer - M. Shankar                       2 - 0

do 20-02-2020  BEKER UPDB 
Het Groene Hart 2 -Zenderstad 2                    4 - 4

Gerard Benning (1036) - Piet Schep (968)     0 - 2

Jaap Spruijt (825) - Stef Baerends (1031)     1 - 1

Bertus Jansen (958) - Jacco Scheper (955)    2 - 0

Aad Boot (832) - Hans Verhoeven (899)        1 - 1
                                                                   

Donderdag 20 Februari
Onderlinge
H. de Knikker - A. v.d. Knaap               1 - 1
F. Boot - G. IJssel sr.                            0 - 2
H. Loots - M.G. Hanssens                     1 - 1

Vrijdag 28 Februari
Onderlinge
C. Kuijer - M. Shankar                          2 - 0
A. v.d. Knaap - H. Loots                       1 - 1
M.G. Hanssens - A. de Bruijn               0 - 2
G. Benning - A. Groenendijk                2 - 0

Ladder
B. Jansen - A.M. Boot                           2 - 0
F. Boot - J.W. Spruijt                            2 - 0

Donderdag 5 Maart
UPDB Bekertoernooi
DV.Het Groene Hart 2 - ADG (Amersfoort) 1    2 - 6
J. Spruijt (825) - C. Strooper (1331)          0 - 2
B. Jansen (958) - H. de Waard (1163)        1 - 1
G. Benning (1036) - H. Mulder (1098)        1 - 1
A. Boot (832) - G. v. Maanen (810)             0 - 2

Onderlinge
A. Groenendijk - G. IJssel sr.               1 - 1
H. de Knikker - M. Shankar                  2 - 0
Ladder
F. Boot - H. Loots                                  1 - 1
A. de Bruijn - C. Kuijer                          1 - 1

Vrijdag 6 Maart
UPDB Bekertoernooi
Gooi & Eemland 2 (Bunschoten) - DV. Het Groene Hart 1                  Gooi & Eemland 2 - Het Groene Hart 1     4 - 4

Bertus de Harder (1186) - Arie de Bruijn (1214)            0 - 2                Gerhard de Graaf (1155) - Cees Kuijer (1121)                1 - 1                   Cor de Jong (1261) - Max Hanssens (1112)                    2 - 0                   Wim Muijs (1140) - Frans Boot (1060)                            1 - 1

Vrijdag 13 Maart
Onderlinge

?????????????????